REGULAMIN KLUBU BIEGOWEGO „POWOLI DO CELU”

1. Nazwa grupy: „Klub Sportowy PoWoli do Celu ”, działający na prawach stowarzyszenia.

2. Cel: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności fizycznej, a w szczególności biegania i nordic walking, jako tanich i efektywnych sportów; integracja środowiska biegaczy w gminie Miedźna; motywowanie i wspieranie w dążeniu do celów i osiągania sukcesów podczas zorganizowanych imprez biegowych.

3. Członkami grupy mogą być tylko mieszkańcy gminy Miedźna ( osoby spoza gminy mogą zostać członkami przy aprobacie większości grupy).

4. O dołączeniu kolejnego członka decyduje zarząd klubu. Kandydaci do członkostwa w klubie są zobowiązani do opłaty składek członkowskich przez okres jednego roku (członkowie sympatycy). Po tym czasie stają się pełnoprawnymi członkami klubu (członkowie zwyczajni).

5. Skład Zarządu Klubu Biegowego PoWoli do Celu powołanego dnia 14.04.2019 r.:

  • Arkadiusz Wojtas – prezes
  • Arkadiusz Skęczek – wiceprezes
  • Agata Kukla – skarbnik
  • Anna Kantorowska – sekretarz
  • Andrzej Gwóźdź – członek zarządu
  • Krzysztof Malinowski - członek zarządu
  • Wiesław Skrabarczyk - członek zarządu

6. Zobowiązania członków klubu:

  • odbyć co najmniej 6 oficjalnych startów w biegach lub nordic walking w ciągu roku ( np. organizowanych imprezach w okolicy tj.: „Bieg i Nordic Walking o Złote Gacie” na 10 km w Brzeszczach „Bieg o Puchar Carbo Asecura” na 10 km w Pszczynie, „Kęcka Piątka” w Kętach, Wola – „Leśny bieg dla zdrowia” 4,2 km/10 km , „ Świerczyniecki Bieg Uliczny” na 10 km, Oświęcim –„Biegać jest Bosko” na 5km, „Czechowicki Bieg Niepodległości” na 10 km, Perła Paprocan w Tychach i inne.
  • w biegach głównych członkowie zobowiązani są startować w oficjalnych koszulkach grupowych
  • dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności w biegach z powodów kontuzji, choroby, ważnych spraw rodzinnych lub zawodowych

7. Wprowadza się opłaty członkowskie w wysokości 10 zł za każdy miesiąc – płatne skarbnikowi przelewem na konto klubu do 15 każdego miesiąca (dopuszcza się płatność kwartalną/półroczną lub roczną z góry).

8. Składki przeznaczone będą na nowe stroje, opłaty startowe lub inne cele zatwierdzone przez zarząd klubu.

9. Administratorami strony na facebooku są: Anna Kantorowska i Anna Skrabarczyk.

10. Członkowie grupy wyrażają zgodę na publikacje wizerunku (zdjęcia z wydarzeń biegowych) na oficjalnej stronie grupy na facebooku.

11. Rezygnacja z członkostwa w grupie może się odbyć po złożeniu pisemnego wypowiedzenia i wpłaceniu 50 zł na rzecz grupy (zwrot za koszulkę).

12. Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku badań kontrolnych przez członków klubu.

13. Udział w treningach i biegach zorganizowanych odbywa się na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.